چهارشنبه ١٢ مهر ١٤٠٢
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP 
سیستم های PARS ERP

 بمنظور پوشش كليه نيازمنديهاي سازمانهاي متوسط به بالا در صنعت و خدمات با ويژگي يكپارچگي در اطلاعات , فرآيندها, بانك اطلاعاتي و رابط كاربري شرکت مشاورين پارس سيستم قريب به 5 سال است که اولين نسخه اين محصول را وارد بازار نموده و طي اين مدت موفق گرديده که سيستم و زير سيستمهاي اصلي آن را که در حال حاضر به 40 سيستم رسيده است توسعه دهد که اين امر شرکت را قادر ساخته اين مجموعه را به عنوان يک راه حل مناسب در صنايع توليدي و پروژه اي ارايه و پياده سازي نمايد.

آنچه لازم به ذکر است اشاره به اساس طراحي سيستم ها با رويکرد اجابت نيازهاي اطلاعاتي مديريتي و خصوصا مديران ارشد سازمان ها مي باشد.

برنامه ريزي منابع سازمان" به عنوان يک رويکرد و يا ابزار توانمند ساز،يکي از مهمترين عوامل استراتژيک سازمان ها براي بقا و يا رشد در بازار رقابت مي باشد. از 1000 شرکت موفق در جهان تا سال 2006، 800 شرکت سهم مهمي از موقعيت خود را در بکارگيري "برنامه ريزي منابع سازمان" عنوان کرده اند.

 PARS ERP با هدف تأمين  اين نياز استراتژيک از 10 سال پيش به دست متخصصان ايراني ايجاد گرديد تا مديران ايراني با اين مجموعه بتوانند موقعيت رقابتي خود را بهبود بخشند و با مشکلات ERP هاي خارجي مواجه نگردند. PARS ERP  کليه حوزه هاي استراتژيک سازمانها را بصورت يکپارچه - فرآيندي و با ارائه بهترين تجربيات قابل استفاده در ايران تحت پوشش قرارمي دهد.

 

 حسابداری مالی (دفترداری)

دریافت و پرداخت

مدیریت اموال و حسابداری اموال

حسابداری بهای تمام شده

         بهای تمام شده واقعی

         بهای تمام شده استاندارد

        تحلیل بهای تمام شده

حسابداری بودجه و گزارشات

جذب و استخدام

طراحی مشاغل

نگهداشت

احکام امتیازی

بهسازی

          برنامه ریزی آموزشی

          ارزشیابی عملکرد

          نظام پیشنهادات

          تشویق و تنبیه

حقوق و دستمزد

بیمه درمان

دبیرخانه و کارتابل

مدیریت فرایندها

آرشیو اسناد

مدیریت استراتژیک (SIS) 

برنامه ریزی کار و جلسات

مکعب تصمیم گیری

کاربرگ

تقویم

SMS Center

اطلاعات عمومی

تعیین حق دسترسی

Application Server

طبقه بندی راهنمای کدینگ

گزارش ساز 

استانداردهای فرایند تولید

برنامه ریزی تامین مواد

برنامه ریزی ظرفیت

برنامه ریزی زمانبندی و توالی عملیات

توقفات تولید و موجودی پای کار

کنترل تولید

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

مدیریت فروش و حسابداری فروش 

مدیریت خرید و حسابداری خرید

مدیریت و حسابداری خرید خارجی

قراردادها

ارزیابی پیمانکاران

مدیریت انبار و حسابداری انبار

 حوزه مالي  حوزه منابع انسانی  حوزه اطلاعات  حوزه تولید حوزه بازرگانی