جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP 
معرفی PARS ERP
 بمنظور پوشش كليه نيازمنديهاي سازمانهاي متوسط به بالا در صنعت و خدمات با ويژگي يكپارچگي در اطلاعات , فرآيندها, بانك اطلاعاتي و رابط كاربري شرکت مشاورين پارس سيستم قريب به 5 سال است که اولين نسخه اين محصول را وارد بازار نموده و طي اين مدت موفق گرديده که سيستم و زير سيستمهاي اصلي آن را که در حال حاضر به 40 سيستم رسيده است توسعه دهد که اين امر شرکت را قادر ساخته اين مجموعه را به عنوان يک راه حل مناسب در صنايع توليدي و پروژه اي ارايه و پياده سازي نمايد.

آنچه لازم به ذکر است اشاره به اساس طراحي سيستم ها با رويکرد اجابت نيازهاي اطلاعاتي مديريتي و خصوصا مديران ارشد سازمان ها مي باشد.

برنامه ريزي منابع سازمان" به عنوان يک رويکرد و يا ابزار توانمند ساز،يکي از مهمترين عوامل استراتژيک سازمان ها براي بقا و يا رشد در بازار رقابت مي باشد. از 1000 شرکت موفق در جهان تا سال 2006، 800 شرکت سهم مهمي از موقعيت خود را در بکارگيري "برنامه ريزي منابع سازمان" عنوان کرده اند.

 PARS ERP با هدف تأمين  اين نياز استراتژيک از 10 سال پيش به دست متخصصان ايراني ايجاد گرديد تا مديران ايراني با اين مجموعه بتوانند موقعيت رقابتي خود را بهبود بخشند و با مشکلات ERP هاي خارجي مواجه نگردند. PARS ERP  کليه حوزه هاي استراتژيک سازمانها را بصورت يکپارچه - فرآيندي و با ارائه بهترين تجربيات قابل استفاده در ايران تحت پوشش قرارمي دهد.

 ماژولهاي PARS ERP حوزه هاي زير را تحت پوشش قرار مي دهد:

 • حوزه مديريت توليد
 • حوزه مديريت کيفيت
 • حوزه مديريت مالي
 • حوزه مديريت خريد داخلي و خارجي
 • حوزه مديريت فروش
 • حوزه مديريت منابع انساني
 • حوزه مديريت اتوماسيون اداري
 • حوزه مديريت طراحي و مهندسي
 • حوزه مديريت نگهداري و تعميرات 
   

شرکت مشاورين پارس سيستم با پياده سازي PARS ERP در صنايع مختلف طي 10  سال تلاش، تجربه گرانقدري را از روشهاي پياده سازي شامل:

 • سازمان پروژه مشتري و مجري
 • طرح زمانبندي پروژه
 • مديريت کيفيت
 • مديريت ريسک
 • مديريت تحول سازماني
 • مديريت تحليل فرآيندهاي موجود و طرح فرآيندهاي بهينه 
  را کسب نموده، تا مشاوري توانمند در کنار مديراني باشد که "برنامه ريزي منابع سازماني" را به عنوان يکي از مهمترين اهداف استراتژيک خود انتخاب نموده اند.

استقرار ERP چه دستاوردهاي مشهودي دارد؟

داده هاي مورد استفاده کليه واحدها وپرسنل يک بار وارد مي شود
ورود داده هاي عملياتي کنترل مي شود
فعاليتهاي تکراري حذف مي گردد
داده هاي عملياتي در حين انجام کار ثبت مي شود (اجبارا بدون تاخير)
امنيت دسترسي غير مجاز برقرار مي شود
اطلاعات مشترک به سهولت و سريع در دسترس افراد مجاز قرار مي گيرد
امنيت نگهداري داده ها بصورت متمرکز و برنامه ريزي شده حفظ مي گردد
دسترسي سريع - بروز و قابل اتکا به گزارشات
کاهش شديد مصرف کاغذ و بايگاني ها
در موارد بسياري کار به سراغ مديران و پرسنل مي رود (با امکان مديريت فرايند و کاتابل )
ايجاد سيستم هاي جديد تسهيل مي‌شود
متناسب سازي سيستمها بر اساس نياز‌هاي آتي آسانتر خواهد ‌گرديد

 دستاوردهاي ERP به عنوان توانمند ساز

افزايش راندمان کاري پرسنل
کاهش موجودي انبار ها
ارتقا روش کار پرسنل از عمليات به کنترل ، پيگيري و تحليل
تغيير فرهنگ وظيفه اي به فرايندي
تغيير نگرش بخشي به کل سازمان
کاهش هزينه هاي بايگاني
افزايش رضايت ذينفعان سازمان : مشتريان ، تامين کنندگان ، سهامداران و پرسنل
کاهش هزينه هاي تصميم گيري
افزايش توان رقابتي

برخي ويژگيهاي مهم PARS ERP

 •  پشتيباني از فرآيندهاي کسب و کار
  • Work Flow Engine
  • Work List
 • يكپارچگي در سطح
  • داده
  • فرآيند
  • امنيت
  • رابط کاربر
 • بكارگيري بهترين تجربيات
  • استانداردهاي ملي
  • روش هاي كسب و كار در ايران
  • امکان تبديل لايه رابط کاربر به Web Based بدون تغيير ساير لايه ها BRL & DBL

BRL : Business Rules Layer

DBL : Data Base Layer

 • روش ها و فناوري استفاده شده
  • استفاده از روش هاي برنامه نويسي شي گرا/Object Oriented
  • استفاده ازروش ADO براي اتصال به پايگاه داده 
  •  بکارگيري App Server براي مديريت کاربران
  • مديريت انتقال داده هاي حجيم از OLTP و بالعکس
  • مديريت به روزآوري اتوماتيک Client ها از Server
 •  معمـاري
  • Client App. Server
  • Thin Client & Fat Server
Delphi 7
MS-SQL-Server
Client
Server
UIL
BRL
DBL
دریافت داده و نمایش
محاسبات و کنترل داده ها
نگهداری داده و ارتباط داده ها