جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
صفحه اصلی > محصولات > اتوماسیون اداری 
اتوماسیون اداری

سيستم اتوماسيون اداري وظيفه برقراري ارتباطات داخلي سازمان و همچنين افراد سازمان با خارج از سازمان را عهده دار است . اين ارتباط به بهبود هماهنگي فعاليت ها و كيفي كردن كار كمك مي كند . پردازشگر هاي متن ، پست الكترونيك، ارسال صدا، ارسال فكس، ويدئو كنفرانس و كنفرانس صوتي از ابزارهايي هستند كه مي تواند در اين مجموعه به كار رود.

همانگونه كه در شكل نشان داده شده است، سيستم اتوماسيون اداري از سيستم هاي"مديريت فرآيندها"، "دبيرخانه و كارتابل " و  "آرشيو اسناد" و تشكيل مي شود كه با سيستم دبيرخانه سيستم هاي پردازش عمليات و سيستم آرشيو اسناد در ارتباط است.

بنابراين در يك مجموعه كامل اتوماسيون اداري كليه عمليات سازمان از طريق سيستم هاي نرم افزاري سازماندهي مي شود.