شنبه ١٢ آذر ١٤٠١
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > مکعب تصمیم گیری (Decision Cube) 
مکعب تصمیم گیری (Decision Cube)

هدف نهايي ERP ارائه اطلاعات مناسب، دقيق و قابل اعتماد، جهت تحليل و کمک به تصميم گيري هاي مديـران ارشد سازمان مي باشد و اين مهـم در مجمـوعه ابزارهاي هوشمند کسب و کار ميسر مي شود. يکي از ابزارهاي رايـــج و مفيـد، مکعـب تصميـم گيري است کـه با استفــاده از تکنيـک هاي  Data WareHousing و Olap) OnLine Analytic Processing)  عمل مي کند.
اين ابزار، موضوعات مفـيد براي تصميم گيري را در قالب مکعب هاي مورد نيـاز تحلـيل و تصـميم گيري با سرعـت بسيار مناسب و محيـطي کامـلاً انعطاف پذير و دوستانه در اختـيار مديران قرار مي دهد. با اين ابزار مديران بيش از اين منتظر گزارش هاي مورد نياز خود نخواهند بود و با کمترين آموزش مي توانند از اين تکنولوژي براي ارتقـاء و بهبود سازمان خود بهره مند شوند.

برخي از امکانات سيستم:

 • انتقال داده ها از بانک اطلاعاتي عملياتي (OLTP) به بانک تحليل داده ها (OLAP)
 • تحليل اطلاعات سيستم ها جهت تصميم گيري مديران
 • تهيه گزارشهاي متعدد با استفاده از تکنيک Drag & Drop
 • Drill Down به معناي ورود به اطلاعات جزئي تر
 • استفاده از تکنيک هاي پيش بيني در مقايسه دوره هاي زماني
 • تهيه انواع گراف از جداول تصميم گيري
 • تبديل مقادير به درصد، رتبه، جمع تجمعي
 • تهيه جمع کل ستون ها و رديف ها
 • مرتب سازي عمودي و افقي جداول تصميم گيري
 • ارسال اطلاعات جداول تهيه شده به Excel
 • چاپ جداول و گراف ها
 • فيلتر گذاري بر روي کليه موضوعات
 • رابط کاربر قابل انعطاف
 • قابليت گزارشگيري در تمام ماجول هاي  PARS ERP