شنبه ١٢ آذر ١٤٠١
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > کاربرگ 
کاربــــرگ

اين سيستم امكان جمـع آوري ساعات كار كاركنان به تفكيك فعـاليت ها، پروژه ها، سفارشات، محصولات و نيز ساير مراكز هزينه را فراهم مي‌آور

برخي از امکانات سيستم:

 • ثبت فعاليت ‏هاي هر پرسنل بصورت از ساعت تا ساعت، مدتي و يا درصدي
 • تعيين كار انجـام شده به تفكيك فعاليت‏ها، پروژه‏ها و واحـدهاي سازماني
 • تفکيک هزينه هاي حقوق و دستمزد به مراکز هزينه و پروژه ها
 • استفاده از اطلاعات فعاليـت هاي انجام شده در مباني محاسبات بهاي تمام شده محصول و خدمات
 • استفاده از اطلاعات فعاليت هاي انجام شده در مراکز هزينه براي محاسبات بهاي تمام شده محصول و خدمات
 • ثبت ساعت شروع و پايان حضـور کارکنان در جلسات يا كارهاي گروهي
 • کنترل اطلاعات ثبت شده کاربرگ با کارکرد افراد
 • تعريف نحوه هاي مختلف پر کردن کاربرگ براي پرسنل سازمان
 • ثبت فعاليت ها از نوع دوباره کاري
 • اتصـال به سيـستم مديريت فرآينـدها براي گردش اتوماتيـک فعاليت هاي جمع بندي شده به منظور تأييد مديران تخصصي و مديران پروژه
 • ارتباط فعاليت انجام شده با دستور کار يا محصول مورد نظر
 • تنظيم فعاليت هاي پيش فرض توسط کاربران و استفاده از آنها در کاربرگ