شنبه ١٢ آذر ١٤٠١
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > تقویم 
تقـــویم

امكان تعـريف تعطيـلات رسمي و قـراردادي در تقـويم رسمـي و نـيز تعريف تقويـم بـراي گروه هـاي كاري مختـلف شـامل روزهاي غيـر كاري

برخي از امکانات سيستم:

  • تعريف مناسبت‌ هاي كشوري، سازماني و شخصي
  • تعريف تعطيلات رسمي و سازماني
  • معادل سازي تاريخ شمسي و ميلادي
  • تعريف ساعت‌هاي كاري و استراحت براي گروه‌هاي كاري
  • برنامه ريزي و زمان بندي انجام برنامه هايي همانند: ناهار، نماز و ........
  • مشخص کردن عنوان شيفت مربوط به هر يک از ساعات کار و استراحت