شنبه ١٢ آذر ١٤٠١
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > اطلاعات عمومی 
اطلاعات عمومی

جمـع آوري و ذخيــره سـازي كليـه اطلاعـات مشـترك و عمــومي سيـستم‌هاي اصــلي

برخي از امکانات سيستم:

 • تعريف انواع كدهاي عمــومي براي استفاده در سيستم ها
 • تعريف انواع ارزو تاريخ موثر براي اجرا
 • تعريف محل‌هاي جغرافيايي
 • تعريف طبـقه بندي درخـتي اشخاص، اطلاعات اشخاص، ارتباطات داخلي اشخاص
 • تعريف طبقه بندي واحــدهاي سنجش و انواع سيستم‌هاي اندازه‌گيري
 • تعريف طبقه بندي درختي كالا
 • تعريف مشخصه‌هاي فني كالا
 • تعـريف اطلاعات كالا به سه واحد سنجش مختلف براي يك كالا
 • طبقه بندي درختي قسمت‌ها
 • تعريف درختي مراكز هزينه و قسمت‌ها
 • ايجاد ارتباط بين مراكز هزينه و قسمت‌ها
 • تعريف فرم‌ها ي مورد استفاده در سيستم ها
 • گروه هاي موقت و تخصـيص افراد به آنها براي استفاده در سيستم دبيرخانه و حق دسترسي به گرو ه ها
 • تعريف مشخصات کلي پــروژه و قرارداد ها بصورت کلي
 • تعريف طبقه بندي پروژه و قراردادها و تخصيص آنها
 • تعريف عناوين شيفت هاي کاري بصورت درختي
 • تعريف فعاليت ها و خدمات براي استفاده در سيستم ها
 • تعريف طبقه بندي و خدمات براي استفاده در سيستم ها
 • تعريف محل هاي کار فيزيکي
 • تخصيص محل هاي کار فيزيکي به واحدهاي سازماني