شنبه ١٢ آذر ١٤٠١
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > تعیین حق دسترسی 
تعیین حق دسترسی

اين سيستم امكان تعريف حق دسترسي به اطلاعات موجود در فرم هاي سيستم جامع و عمليات مربوط به آنها را براي كاربران و يا گروه هاي كاربران فراهم مي‌سازد

برخي از امکانات سيستم:

  • تخصيص سيستم ها به اشخاص و يا اشخاص به سيستم ها
  • تخصيص سيستم ها به سمت ها و يا سمت ها به سيستم ها
  • تخصيص سيستم ها به گروه ها و يا گروه ها به سيستم ها با امکان تعريف گروه هاي دستـرسي براي تعريف دسترسي ها و اينکه اعضـاي هر گروه دسترسي هاي گروه را به ارث مي برند
  • تعريف دسترسي براي کاربران تا سطح منو، فرم و اجزاي فرم و بر اساس عمليات روي فرم (اضافه، ويرايش يا حذف)
  • تعريف مديران سيستم مجازي براي دادن حق دسترسي به زير مجموعه ها
  • ترکيب دسترسي ها بر اساس شخص, سمت و گروه
  • تعيين دسترسي در سطح رکورد توسط مدير سيستم براي کاربران
  • كپي حق دسترسي كاربران