شنبه ١٢ آذر ١٤٠١
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > طبقه بندی راهنمای کدینگ 
طبقه بندی راهنمای کدینگ

با استفاده از سيستم راهنماي كدينگ روش هاي استاندارد كدگذاري برا ي کالا معرفي مي گردد. پس از انتخاب موضوع مورد نظر مي توان روش هاي جزاي كدينگ را  برحسب هر طبقه کالا كه در فايل معرفي طبقه بندي مربوطه موجود مي باشد تعريف كرد.

برخي از امکانات سيستم:
در اين سيستم كليه روش هاي كدگـذاري  موجود معرفي مي‌گردد، اين معـرفي شامل محدوده اي است كه روش كد گذاري در بر مي‌گيرد و ساير اطلاعات مربوط به نحوه كد گذاري از قبيل طول كد و كدي كه معرفي مي شود چك ديجيت دارد يا خيرو توضيحات مربوط به روش كدگذاري را مي توان درج كرد. (در قسمت توضيحات كاربر مي‌تواند استانداردي را كه در كد گذاري بكار مي‌رود ثبت كند.)


مثال:
شرح معرفي كد: محصول تمام شده
طول كد: 18
چك ديجيت دارد: ؟
توضيحات: كد گذاري از روش استاندارد EAN استفاده شده است
هر روش كدگذاري مي تواند شامل چندين طبقه كد باشد، در رديف فـرم راهنماي كدينگ طبـقات مربوط به هر روش كدينگ معرفي مي شود. براي هرطبقه مشخصات زير را مي توان تعريف كرد:

  • طول طبقه  
  • اجازه استفاده از حرف، عدد و يا تركيبي از حرف و عدد در اجزا، طبقه 
  • هر طبقه كد ميتواند به صورت سريال تعريف شود  يا از سربرگ كدهاي عمومي انتخاب شود يا از طبقه بندي كالا و يا اجزاء داشته باشد

درصورت سريال نبودن طبقه و عدم انتخاب از  موارد مندرج در سربرگ كدهاي عمومي مي توان براي هر طبقه اجزاء آن را بصورت درختي تعريف  نمود