جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
صفحه اصلی > درباره ما > مدير عامل و اعضای هیئت مدیره 
 
اعضای هیئت مدیره
مجید امیدوار تهرانی بهروز کتانچی اسماعیل مسگر پور طوسی بابک قطبی
مجید امیدوارتهرانی
عضو هیئت مدیره
بهروز کتانچی
نایب رئیس هیئت مدیره
اسماعیل مسگرپور طوسی
رئیس هیئت مدیره
بابک قطبی
مدير عامل و عضو هیئت مدیره