جمعه ٢٧ مهر ١٣٩٧
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت مالی > حسابداری مالی (دفترداری) 
حسابداری مالی (دفترداری)

اين نوع از حسابداري  را مي توان حسابـداري گزارش نيز ناميد. زيرا هدف اصـلي در اين نوع از حسابداري، تهيه صورت هاي مالي اساسي مي‌باشد. شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري، اصـل تفكيك شخصيت مي‌باشد. اين اصل امكان مشاركت صاحـبان سرمايه را كه به تجارت نمي پرداختـند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعـه بنگاه هاي تجاري و همينطور باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد. البته دليل اصلي ديگر ايجاد بازار بورس را مي توان، افزايش شمـار شركت هاي سهـامي دانست. يكي ديگر از موضوعات مهـمي كه در اين دوران تأثير اساسي بر رشته حسابداري گذاشت برقراري ماليات بر درآمـد بود. اين نوع از ماليات كه در اغلب كشور هاي صنعـتي اروپا وسيله اي براي تأمين عدالت اقتصادي گرديد، از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزئي از نظـام مالياتي كشورها شد. تعيين ماليات بر درآمد مستـلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت، نگهداري حساب ها و دفاتر منظم و تهيه صورت هاي مالي بود كه ميـزان سود را به درستي نشان دهد. به اين ترتيـب دولت ها به صورت يكي از اصلي ترين استفاده كننـدگان از صورت هاي مالي مؤسسات درآمدند. ديگر استفـاده كنندگان از اين صورت‌هاي مـالي عبارتند از:
بانك ها، اعتـبار دهندگان، بستانكـاران، فروشندگان، مشتريان، كاركنان، صاحبان سهـام، سرمايه‌گذاران بالقوه، كارگزاران بازارسرمايه، جامعـه و مديريت مؤسسه

فراهـم آوردن امـكان معرفي طبـقه‌بندي حساب هـاي يك بنگاه اقتصادي و نيز امكان ثبت وقايع مالي از طريق اسناد حسـابداري و نهـايتاً تهيـه گـزارشات استـاندارد مـالي و صـورت هاي مالي اسـاسي (ترازنامـه هاي سـود و زيـان، صورت جـريان وجوه نقـد) و ارائـه گزارشات آمـاري از وظائف اصلي اين سيستم است.

برخي از امکانات سيستم:

 • معرفي حساب‏ها در 9 سطح شامل: كل1، كل2، معين1، معين2 و پنج سطح تفصيلي  تعداد ارقام يا كدها و يا نام در هر يك از 9 سطح با انتخاب كاربر امكان پذيراست
 • تعريف ارز براي هر کدينگ حساب معرفي دسترسي كاربران به هريك از امكانات سند حسابداري با توجه به محل تابعه و دوره مالي
 • ثبت اسناد با تاريخ و شماره روز (شماره موقت) و امكان شماره گذاري نهايي اسناد
 • كنترل صحت اسناد
 • كپي يك يا دسته اي از آرتيكلهاي سند به اسناد ديگر
 • استفاده ازسرفصل هاي سازمان حسابرسي جهت تهيه گزارشات صورت هاي مالي اساسي كه تحت عنوان طبقه بندي حساب ها در معرفي حساب ها گذاشته شده است
 • جابجايي اسناد دريك روز
 • دريافت اسناد از ساير سيستم‏هاي يكپارچه با حفظ كنترل صحت اسناد
 • تهيه خلاصه اسناد براي ثبت دفاتر قانوني روزانه، ماهانه
 • ثبت تصاوير ضمائم سند در اسناد حسابداري
 • صدور اتوماتيک سندهاي اختتاميه، افتتاحيه و بستن حساب ها
 • مرور حساب‏ها از كل، معيـن، تفصيلي، دفتر تفصيلي ( ريز اسناد ) تامشاهده سنـد در تمام سطوح تعريف شده براي حساب
 • نمايش شخص فعال کننده سند حسابداري
 • اعلاميه بدهکار / بستانکار
 • تهيه گزارشات تراز و صورت‏هاي مالي اساسي ( ترازنامه، سود و زيان )
 • تهيه گزارشات به تفكيك محـل هاي تابعه و يا گزارش تجمعي از چنـد محل تابعه