شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت مالی > دریافت و پرداخت 
دریافت و پرداخت

اين سيستم كليه عمليات صندوق ها، تنخواه ها و حساب هاي بانكي شامل دريافت ها و پرداخت ها، بصورت وجوه نقد، چك و ساير اسناد بهـادار بصورت مدت دار (اسناد پرداختني و اسناد دريافتني) و يا تضميني را با ارز رايج و نيز با ساير ارزهاي خارجي ثبت و كنترل مي نمايد.

برخي از امکانات سيستم:

 • تعريف مدت زمان براي اسناد مدت دار جهت گرفتن گزارشات اسناد دريافتني قابل دريافت و اسناد پرداختني لازم به پرداخت
 • معرفي بابت / طرف حساب موجودي
 • طبقه بندي بابت ها
 • ‏معرفي‏وكنترل موجودي صندوق‏ها و تنخواه ها
 • ثبت مشخصات دسته چك ها وكنترل لازم روي سريال آنها
 • صدورچك وچاپ آن
 • ثبت دريافت يا پرداخت از بابت قراردادها يا پروژه‌ها
 • ثبت كليه عمليات مربوط به اسناد مدت دار (اسناد دريافتني، در جريان وصول، اسناد پرداختني)
 • ثبت وكنترل اسناد تضميني اماني نزد ما و اماني نزد ديگران
 • مرور بابت ها
 • مغايرت بانکي
 • صدور سند حسابداري براي سيستم دفترداري بصورت هر قبض، مجمو عه اي از قبض ها و يا روزانه
 • گزارش دوره اي از اشخاص به ريز دريافتي و پرداختي بصورت چند سطحي
 • گزارش از اسناد دريافتني و پرداختني و در جريان وصول بصورت چند سطحي
 • گزارش اسناد تضميني بصورت چند سطحي
 • گزارش وضعيت چک ها (باطل شده, وصول شده, وا خواست شده و برگشت خورده و.....)
 • گزارش استمهال چک
 • گزارش نقدينگي به تفكيك اقلام عملياتي، تامين مالي، سرمايه گذاري، ارز، بهره(صورت جريان وجوه نقد) از صورت هاي مالي اساسي به روش مستقيم
 • واگذاري اسناد بهـادار(چك) وصول شـده به شخص ثالث