جمعه ٢٧ مهر ١٣٩٧
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت مالی > حسابداری بودجه و گزارشات 
حسابداری بودجه و گزارشات

اين سيستم با ثبت بودجه هاي مصوب تحت کدينگ حساب هاي سيستم دفترداري تا سطـح حساب هاي تفصـيلي ضمن حفظ سوابق، امـکان تغييرات در آن را داده و بدينـوسيله امكان داشتـن يك بودجه انعطاف پذير و غلطان را مهيـا مي سازد و هم چنـين مي توانند با استفاده از مصـارف قطعي بودجه كه در سيستم دفتـرداري نهايي مي گردد، گـزارشات انحراف بودجه را بصورت لحظه اي و يـا دوره اي در اختيار مديران قرار دهد.

برخي از امکانات سيستم:

  • ثبت بودجه حساب هاي درآمـدي و هزينه اي در ارتباط با حساب هاي دائـم با شكل سنـدهاي حسابداري دوبل به تفكيـك مراكز هزينـه و پروژه ها يا قـراردادها
  • ثبت تغييرات بودجـه با صـدور اسناد بودجه‌اي اصـلاحي
  • تهيـه صورت هاي مالي اساسي از بودجه شامل ترازنـامه و صورت سـود و زيان بودجه اي با قابليت انتخـاب يک دوره اي و يا دو دوره اي
  • ارائه گزارش ميزان بودجه هاي تخصـيص يافته و مانده بودجه در هر سرفصل حساب (مرور حساب و مرور تفصيلي)
  • ارائـه گزارشات انحـراف (مصرف) بودجـه
  • ارائه گزارشـات معمـول سيستم دفتـرداري در گزارشات بودجه