شنبه ١٢ آذر ١٤٠١
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > ادامه مطلب مدیریت فرایندها 
 

تقسيم بندي فرآيندها

فرآيندهاي اصلي:

اين فرآيند ها هسته مرکزي و فرآيندهاي ارزش ساز شرکت هستند. آنها به صورت محوري در شرکت اجرا مي شوند و فعاليت هاي مستقيم را از تأمين کنندگان تا مشتري دربرمي گيرند

فرآيندهاي پشتيباني:

اين فرآيندها به صورت مستقيم ارزش ساز نيستند، امـا براي پشتيـباني فرآينــدهاي اصلي مورد نياز هستند. فعاليت هايي همچون مديريت مالي و مديريت پرسنلي در اين گروه قرار دارند.

فرآيندهاي توسعه:

اين فرآيندها با هدف بالا بردن سطح کارآيي زنجيره ارزش با فرآيندهاي اصلي و پشتيباني آن انجام مي شوند.

 توسعه محصول و توسعه تأمين کننده، مثال هايي از اين گروه هستند.

تشخيص فرآيندهاي سازمان و تعيين مالکيت آنها

اساساً هر سازماني هم داراي واحدهاي سازماني است و هم از فرآيندها تشکيل مي شود. اخيراً به جاي در نظر گرفتن سازمان به صورت ترکيبي، از چندين واحد سازماني به فرآيندهاي تجاري شرکت توجه مي شود. دلايل زير اين نگرش را منطقي جلوه مي دهند.

  • هر فرآيند يک مشتري دارد و تمرکز بر فرآيند، منتهي بر تمرکز بهتر بر مشتري مي شود.
  • ايجاد ارزش بر روي محصول نهايي از فرآيندهاي افقي حاصل مي شود.
  • با تعريف مـرز فرآيندها، مشتريان و تأمين کنـندگان فرآيندها، ارتباطات بهتر و درک کامل تري از نيازمندي ها حاصل مي شود.
  • با مديريت کل فرآيندهايي که ميـان واحدهاي سازماني در جـريان هستند، به جاي مديريت هر يـک از واحدهاي سازماني، ريسک بهينه سازي هاي جزيي و دور شدن از بهينه سازي کلي کاهش مي يابد.
  • با مشخص کردن مالک فرآيندها که مسئول اصلي فرآيندها هستند، از روش سنتي واگذاري مسئوليت به صورت سازماندهي وظيفه اي اجتناب خواهد شد.
  • مديريت فرآيندها، پايـه بهتـري را براي کنترل زمان و منابع حاصل مي کند. با در نظر گرفتن اين حقيـقت که هر فرآيند، يک مشتري و يک تأمين کننده دارد.

 ضرورت بهبود فرآيندها

در بازار کنوني عوامل متعددي اعم از داخلي و خارجي موجب ضرورت بهبود فرآيندهاي کاري شده اند که عبارتند از:

سطح عملکرد بسياري از فرآيندها روند کاهشي مداوم را نشان مي دهد مگر آن که نيروهايي براي حفظ آنها اعمال گردد. به عبارت ديگر براي سهولت حفظ استانداردهاي جاري مي بايست سطح مشخصي از نگهداري را اجرا کرد. اگر اضافه بر حفظ شرايط جاري، بهبود و نوسازي نيز مدنظر باشد. آن گاه لازم است که تلاشي بيش از نگهداري روزمره صرف گردد. اگر فرآيندهاي يک سازمان بهبود نيابد، آن گاه شرايط سازمان همواره مشابه شرايط رقبا خواهد بود. چنانچه اين وضعيت به طور محـض رخ دهد بدين معـنا که نه سازمان و نه رقبا هيچ يک بهبـود نيابند، در اين صورت همواره سازمان هاي فعال ديگر اين شانس را دارند که به اين بخش از بازار وارد شوند. مشتريان امروز به طور مداوم پرتوقع تر مي شوند. ميزان کيفيت تأمين هر روز بهبـود مي يابد و موجب رشــد تدريجي توقعات مي گردد. اگر همواره اين امکان وجود ندارد که فراتر از توقعات عمل شود که وضعيتي ايده آل است اما حداقل مي بايست توقعات را پوشش داد. چنانچه اين اتفاق نيفتد بدون ترديد مشتري از دست خواهد رفت.