يکشنبه ١٦ بهمن ١٤٠١
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > برنامه ریزی کار و جلسات 
برنامه ریزی کار و جلسات

ايجاد امكان زمانبندي و برنامه ريزي براي كاركنان و نيز زمانبندي براي جلسات و امكان پيگيري و چاپ صورتجلسات

برخي از امکانات سيستم:

  • برنامه ريزي كاري پرسنل به تفكيك فعاليت‏ها و پروژه‏ها در ساعات كاري روز
  • تعريف جلسات و كارگروهي همراه با دستور جلسه، شماره جلسه وپرسنل و غيـر پرسنل شرکت کننـده براي جلسه
  • تعـريف مصوبات و نتـايج هر جـلسه
  • دستـرسي به مصـوبات جلسـات
  • ثبت صورتجلسات از طريق فرم هاي جاري و مشاهده آن بصورت online
  • ارتباط مسئولان حوزه برنامه ريزي به دستورهاي کار موجود در سيستم برنامه ريزي توليد
  • اختـصاص اموال قابل استفـاده در جلسات و کـار
  • انجام تأييد/ رد صـورتجلسه به ازاي افراد شـرکت کننده