يکشنبه ١٦ بهمن ١٤٠١
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > SMS Center 
SMS Center

اين موتـور سرويس پيام کوتاه وظيـفه ارسال اطـلاعات لحظه اي، مهم و فوري به ذينفعان سازمان را بر عهده دارد. مزيـت اين سرويس در عمـومي بودن آن و عدم وابستگي به بخش خاصي از سيـستم هاي ERP مي باشد، به شکلي که هر بخش از سيستم هاي ERP که نياز به ارسال اطلاعات در قـالب پيام کوتاه را داشته باشد از طـريق ماجول هاي واسط به راحـتي مي تواند به اين سرويس متصل و اقدام به ارسـال پيام کـوتاه نمايد. براي اين منـظور مشتريـان محترم مي توانند ماجول هاي آماده را خريداري کنند تا در اسرع وقت در اختيار ايشان و مورد بهره برداري قرار گيرد.
در صـورت نياز به اضافه کـردن ارسال پيام کوتـاه براي ماجول هاي جديد مي توانند اقدام به سفارش کنند تا نسبت به تهيه و اجرايي کردن آن اقدام شود.

برخي از امکانات سيستم:

  • قابل تعريف براي کليه سيستم هاي PARS ERP با توجه به نياز مشتري
  • اطلاع سريع رويدادها به کليه ذينفعان سازمان از جمله:

 - مشتريان
 - تأمين کنندگان
 - مديران
 - سهامدران
 - پرسنل

  • ارسال SMS براي ارجاعات فوري به پرسنل مربوطه
  • قابليت اتصال به تمامي سيستم هاي PARS ERP
  • قابليت ارسال SMS بصورت فردي يا گروهي
  • استفاده از شماره تماس هاي اضطراري تعريف شده در سيستم اشخاص که از طريق سيستم هاي ERP در اختيار اين سرويس قرار مي گيرد
  • دريافت متن از سيستم ها بر اساس رويدادهاي هر سيستم
  • کنترل دسترسي به اين سرويس براي کاربران، توسط مدير سيستم
  • شخصي سازي دريافت پيام کوتاه براي پرسنل، بدين معنا که هر شخص به عنـوان پرسنل استفاده کننـده از سيستم ها مي تواند تعيين کند که از چه سيستم هايي مايل به دريافت پيام کوتاه مي باشد
  • فعال و غيرفعال نمودن ارسال پيام کوتاه براي سيستم ها توسط مدير سيستم