جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > مدیریت فرایندها 
 
مدیریت فرایندها

تغييرات سريع و عظيم تکنولوژي و به خصوص افزايش نقش تکنولوژي اطلاعات و نظام هاي کامپيوتري در اداره سازمان، نحوه مديريت و رهبري آن را دگرگون کرده و اداره سازمان به روش هاي قديم، تقريباً غير ممکن شده است. سازمان ها بايد خود را براي همـگامي با نظام هاي جـديد اطـلاعاتي آماده سازند. نظام هاي يکپارچه اطلاعاتي، مديريت زنجـيره تأمين کنـندگان کالا و خدمات بـراي سازمان، مديريت ارتباط با مشتريان و غيره همه داراي يک فصل مشترک مديريتي هستند. پايه موفقيت تمامي اين نظام ها بر ديدگاه فرآيندي استوار است. نظام مديريت فرآيند با در نظر گرفتن گام هاي مورد نياز براي انجام کار و ايجاد ارتباط زنجيره وار بين اين گام ها، سـعي در يکنواخت کردن، ايجاد ثبات رويه، افزايش ارزش افزوده و مستندسازي مي نمايد.

از طريق نظام مديريت فـرآيند مي توان کارايي، سودآوري و کيفيت فرآيـند توليد را افزايش داد. امروزه روش مورد توجه براي بهبود عملـکرد سازمان، بررسي فرآيندهاي جاري در سازمان است کـه در نتـيجه آن نقـاط ضعـف شناسايي شـده و در جهت تقويت فرآيندها که منتهي به افزايش کارايي سازمان مي شود اقدامات لازم صورت مي گيرد. نظام مديريت فرآيند عبارت است از:

ترکيبي از فعاليت ها و قـوانين که هدف آنها دستيابي به هماهنگي و يکدستي (کامل) محصول به دست آمده از تکرارهاي متوالي فرآيند است.

 فوايد نظام مديريت فرآيند
تنها با ايجاد رويه در انجام کارها، عادت دادن کارکنان به پيروي و دنبال کردن گام هاي يکسان براي انجام يک کار، مستند سازي انجام کار و آموزش آن به افراد، اعمال سليقه در انجام عمليات کاهش مي يابد و بسياري از مشکلات حل مي شوند.
در عين حال ممکن است مسائلي نيز در انجام کارها وجود داشته باشد که علت و معلول آن کاملاً قابل تحليل نباشد، ولي يکسان کردن روش انجـام عمليات باعث کاهش مشکـلات کيفيت مي شود. ايـن مشکلات معمولاً ناشي از تفاوت بين روش مورد استفاده و روش تعريف شده است.

 تعريف فرآيند
يک سري منطقي از تراکنش ( Transaction )هاي مرتبط با يکديگر که ورودي را به نتايج و خرو جي ها تبديل مي کند. يک فرآيند تجاري تراکنش را به صورت هاي مختلف مي توان تعريف کرد که در اين متن، تعريف زيرمبناي کار قرار گرفته است. زنجيره اي از فعـاليت هاي تکراري و منطـقاً مرتبط که از منابع شرکت بهـره مي گيرد تا يک موجوديت (فيزيکي يا معنايي) را با هدف دستيابي به نتايج و محصولات مشخص و قابل اندازه گيري براي مشتريان داخلي يا خارجي حاصل نمايد. براساس اين تعريف، تقـريباً کليه فعاليت هاي يک شرکت را مي توان به صـورت يک فرايند تجاري و يا بخشي از آن در نظر گرفت.
فرآيند کسب و کار:
مجموعه فعاليت هاي مرتبط که در يک بنگاه اجرا مي شوند و ارزشي را براي مشتري ايجاد مي کنند.

برخي از امکانات سيستم:

  • دسترسي به متوسط زمان انجام هر فرآيند در يك دوره زماني مورد نظر
  • تعريف نحوه گردش هـر فرايند به تفکيک فرم هاي اطلاعاتي موجود در سيـستم جامع يکپـارچه بصـورت عمـودي بر اساس چـارت سازماني (پست ها و رده ها) و يا بصـورت هاي مختـلف فراينــدي
  • گزارش گيري از فرايندهايي كه بيشترين زمان صرف شده را داشته‏اند جهت بـررسي و احيـاناً كاهــش زمان
  • مشاهـده و پيگيري پيـشرفت هر فرآيند
  • تعريف چند گردش کار مختلف به ازاي هر يک از فرآيندهاي موجود با رعايت شرط ها و حالت هاي پيش نيازي
  • تعريف شروط مختلف براي گردش هاي فرآيندي
  • تعيين رده مديران ارشد براي تأييدات مربوط به سيستم کاربرگ

 

بیشتر بدانید ....