جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت مالی 
مدیریت مـــــالی

حسابداري در سطوح مختلف داراي معاني متفاوت است. در وهله اول وظيفه حسابداري ثبت رويدادهاي اقتصادي, پردازش و تجزيه و تحليل داده ها و ارائه نتايج اين پردازش در قالب صورت هاي مالي است.

هدف از حسـابداري در تعريفي گستـرده تر عبـارت  است از، تأمين اطلاعات براي تصميم گيري هاي اقتصادي در واقـع حسابداري با تهيه اطلاعات مورد نيـاز تصميم گيرندگان, خدمتي حياتي را ارائه مي دهد تا آنها بتوانند از ميان گزينه هاي مختلف در انجام فعاليت هاي تجاري و اقتصادي, انتخابي منطقي انجام دهند. پس حسابداري در حقيقت حلقه اتصال بين فعاليت هاي تجاري و تصميم گيرندگان به حساب مي آيد.
سيستم  هاي حوزه مالي مؤلفه و عنصـري از شرکت است که بوسيله پردازش رويدادهاي مالي, اطلاعاتي را که مبناي تصميم گيري است در اختيار استفاده کنندگان قرار مي دهد. سيستم  هاي حوزه مالي را مي توان محل تقاطـع منطقي دو موضوع گسترده تر، يعـني حسابداري و سيستم هاي مديريت منابع سازمان (ERP ) دانست.

آنچـه که در اين دو مشـترک است توجه به اطلاعات است. حسابداري بيشتر به خود اطلاعات گرايش دارد در حاليکه ERP  بيشتر سيستم هايي را پوشش مي دهد که اطلاعات توليد مي کنند.

بطور عمده، سيستم  هاي حوزه مالي دو هدف دارد:
  1. ارائه اطلاعات براي عمليات و نيازهاي قانوني
  2. ارائه اطلاعات براي تصميم گيري

براي رسيدن به اين هدف ها دو فعاليت عمده وجود دارد:
  الف) پردازش مبادلات
  ب) پردازش اطلاعات

مبادلات حسابداري بوسيله ثبت هاي اساسي حسابداري پردازش مي شوند. بطور مثال مبادلاتي مانند، فروش محصولات, خريد مواد, دريافتي از مشتـريان و . .

اگر سيستم پردازش مبادلات بطور صحيحي طراحي شده باشد باعث مي شود داده ها به خوبي و با دقت کنترل شوند و عمل پردازش کار آمد و مؤثر باشد. ليکن خروجي فرآيند پردازش اطلاعات به قصد راهنمايي در امـر برنامه ريزي و کنـترل عمليات مي باشد و اين فـرآيند اطـلاعات را براي تصميم گيري ارائه مي دهد. سيستم طـراحي شده براي پردازش اطلاعات سيستم هاي حـوزه مـالي بايد اطلاعاتي را ارائه دهـد که به تصميم گيري مورد نظر مربوط باشد, قابل اتکا باشد, به موقع باشد, با دقت ارائه شده باشد و مختصر و مفيد باشد. سيستم هاي حوزه مالي به تصميم گيرندگان از طريق سنـجش و پردازش و انتقال اطلاعات کمک مي کند و از اين نظر مي توان دو نوع از سيستم هاي حوزه مالي را بر شمرد:

  • سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري مديريت
  • سيـستم هاي اطلاعاتي حسابداري مـالي

سيستم هاي حسابداري مديريت، اطلاعات مربوط به فعاليت هاي مالي, سرمايه گـذاري و عملياتي را براي آن دسته از تصميم گيرندگان داخلي تهيه مي کنند که مسئوليت تحقق اهداف سود دهي و نقدينگي را به عهده دارند. بعلاوه سيستم حسابداري مالي، گزارش هايي را تهيه مي کند و آنها را به تصميم گيرندگان بيروني منتـقل مي کند تا آنـها بتوانند موفقـيت آن واحد تجاري را در رسيـدن به هدف هايش ارزيـابي کنند.
سيستم حسابداري به عنوان بخشي از سيستم اطلاعاتي مديريت همواره بيشترين بار اطلاعاتي را به مديريت براي اجراي وظايف برنامه ريزي, کنترل و ساير وظايف وي ارائه مي دهد. ارائه  دهندگان اين اطلاعات حسابداران هستند که با استفاده از سيستم اطلاعاتي حسابداري داده ها را پردازش کرده و اطلاعات مورد تقاضـا را به مديريت و ساير استفاده کننـدگان ارائه مي دهند.