شنبه ١٢ آذر ١٤٠١
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات 
مدیریت اطلاعات

دنياي امروز به دنبال سرعت، صحت و دقت است. مديران جديد به دنبال ابزارهايي هستند تا به ايشان امکان دستيابي به اطلاعات صحيح، دقيق و به هنگام
را بدهـد. ديگر زمان نگراني براي عـدم دستـيابي به اطلاعـات به پايان رسيده است. استفاده مداوم از نسخ کاغذي، به گردش در آوردن و بايگاني چندباره آنها ديگر معنايي ندارد و تنها مفهوم صرف زمان و هزينه هاي غير ضروري را خواهد داشت.

امروزه اتوماسيون اداري براي رسيدن به اهداف گفته شده بالا اهميت بسزا و قابل توجهي پيدا کرده است. در سازمان هاي بلوغ يافته امروزي انتظار مي رود
که فرآيندهايي چون درخواست هاي کالا، وجه، مرخصي و... در کوتاهترين زمان و با دقيقترين کنترل هاي خودکار گردش يابند و در هر لحظه امکان رديابي آنها وجود داشته باشد. در زماني که بحث يکپارچگي مطرح مي شود استفاده بهينه و واقعي از داده ها مفهوم خود را مي يابد. جامع و يکپارچه بودن اطلاعات مديران را به سوي محاسبات دقيق بهاي تمام شده سوق مي دهد.

مديـران در دنياي حاضر بايد بتوانند بر اساس عـوامل مختلف موجود در سازمان از جمله ميزان فعاليت کارکنان به صورت جامع و کامل بهاي تمام شده واقعي براي خدمات يا محصولات خود را داشته باشند واز اين طريق در مسير مديريت نقدينگي بهتر و کارآمدتر گام بردارند.
در روزگاري که تدبير و انديشه مبـناي توسعه و رشد است طبعاً داشتن ابزاري براي رسيدن به استراتژي هاي دقيقتر وارزيابي وضعيت اجراي آنها حرکتي پيشروانه خواهد بود. مديريت استراتژيک يعني ارزيابي صحيح و به موقع از اجراي استراتژيها در کنار تدوين و برنامه ريزي مناسب آن.

"بازخـور سريع"  نيـاز دنياي امروز است، پس به دنبال ابـزاري باشيم تا با ارائـه اطلاعـات صحيح در کوتاهترين زمان، امکان عکس العمل يا بازخور به موقع را براي ما فراهم سازد.