شنبه ١٢ آذر ١٤٠١
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > مدیریت استراتژیک (SIS) 
مدیریت استراتژیک (SIS)

امکاني براي تدوين استراتژي هاي کارآمد با استفاده از عوامل مختلف و اطلاعات موجود در ERP به همراه تعيين شاخص هاي ارزيابي براي اجراي بهينه استراتژي هاي تعيين شده

برخي از امکانات سيستم:

  • تعريف ديـدگاه، ماموريت، اهداف كـلان و استراتژي هاي سازمان
  • تعيين دوره هاي زماني براي تدوين استراتژيها
  • تشکيل ماتريس QSPM
  • تعيين برنامه هاي عملياتي و واحد مسئول
  • تعيين مطلوبيت استراتژيها و گزارشگيري از آنها
  • تشکيل جداول IFE و EFE
  • تعريف اهداف کلي
  • سنجه هاي مختلف براي ارزيابي اهداف کلي با استفاده از اطلاعات ERP
  • تشکيل ماتريس SWOT با استفاده از عوامل تعيين شده
  • تعيين عوامل داخلي و خارجي و دادن وزن و امتياز به آنها