شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت مالی > حسابداری اموال 
حسابداری اموال

امـوال و دارايي ها در بسياري از سازمان ها از سرمايه هاي مهم بشمار مي آيند و مديريت اموال در مراحـل تحصيل، نگهـداري و واگـذاري، داراي اهميت بسزايي است. در نگهداري اموال، جابجايي اموال، پوشش بيمه اي، ارزش روز، بازرسي دوره اي، محاسبه استهلاک و صدور اسناد حسابداري، مي بايست به درستي مديريت شود.

برخي از امکانات سيستم:

 • گزارش وضـعيت استقرار امـوال
 • ثبت تعويض پلاك
 • اموال اماني (نزد ما و نزد ديگران)
 • تعميرات اساسي
 • تجديد ارزيابي اموال
 • گزارش بهاي تمام شده و استهلاک انباشته
 • گزارش آخـرين وضعيت جابجـايي
 • بيمه اموال
 • گزارش استهلاک اموال
 • صـدورسند حسابداري استهـلاك
 • کارت اموال
 • گزارش جامع اموال
 • صدور سند حسابداري تحصيل اموال
 • بازرسي امـوال و ثبت نتـايج آن 
 • ثبت نقل و انتقالات اموال از نظر تغييرمركز هزينه، شخص تحويل گيرنده، محل فيزيکي، پروژه در حالت هاي مختلف انتقال (درون سازماني و برون سازماني) و يا انتقال به خارج از سازمان بصورت تک اموالي و گروهي
 • ثبت تغييرات وضعيت اموال شامل فروش، اهدا، اسقاط (با در نظر گرفتن ارزش اسقاطي)، سرقت، مفقود و غيره
 • پيش بيني انواع روش هاي محاسبه استهلاك شامل مستقيم و نزولي و ميزان استفاده
 • انتقال بهاي تمام شده، تاريخ خريد و شرح اموال از سند وارده مصرف مستقيم انبار
 • تعيين قيمت تمام شده اموال ساخته شده در شرکت يا سازمان با توجه به پروژه اسناد ثبت شده در مالي
 • صدور سند حسابداري واگذاري و تعميرات اساسي
 • گزارش استهلاک براساس طبقه بندي اموال با قابليت انتخاب براي اموال واگذار شده و همچنين مستهلک شده به تفکيک واحد هاي سازماني, ايستگاه هاي کاري, محل استقرار و پروژه و نيز به ريز اموال
 • گزارش براساس اموال موجود و طبقه بندي اموال, در هر واحد سازماني, ايستگاه کاري, محل فيزيکي و نيز نزد هر شخص تحويل گيرنده