جمعه ٢٧ مهر ١٣٩٧
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت مالی > حسابداری بهای تمام شده 
 
حسابداری بهای تمام شده

ارتقاي بهره وري چه در واحدهاي صنعتي و چه در واحدهاي خدماتي اعم از دولتي و غيردولتي بدون تحول در نظام فعلي مديريت بنگاه ها به يك نظام كارآ و اثربخش غيرممكن خواهد بود،  . علت عدم موفقيت براي ايجاد تحول  علامت دهي نادرست قيمت ها به مديريت كلان و مديران بنگاه هاي كشور است. با توجه به سياست هاي دولت براي جلوگيري از بالارفتن نرخ رشد تورم طي سال هاي اخير ميزان واردات كالاهاي مشابه كالاهاي توليد شده در كشور افزايش يافته است و از اين رو بنگاه هاي اقتصادي با كاهش حاشيه سود يا زياندهي و بعضاً با خطر ورشكستگي مواجه شده اند و بنابراين چاره اي جز تحول مديريت سنتي موجود به يك مديريت نوين وجود ندارد.
از طرف ديگر براي تحول در ساختار مديريت نياز به ابزار نوين از جمله حسابداري مديريت است. متاسفانه آنچه كه اكثريت مديران بنگاه ها تا به امروز به عنوان حسابداري به رسميت شناخته اند، حسابداري مالي است كه وظيفه آن ثبت و تلخيص و طبقه بندي رويدادهاي مالي و تهيه گزارش هاي ادواري براي نشان دادن وضعيت مالي و نتيجه عملكرد بنگاه است. هرچند حسابداري مالي از طريق شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي و مالي خدمات ارزنده اي به بشريت كرده است و هرچند حسابداران حرفه اي از طريق گزارشگري مالي و حسابرسان مستقل از راه اعتبار بخشي به اين گزارش ها، نظام پيچيده اقتصادي كنوني را ممكن ساخته اند...
... ولي در دنياي پر رقابت كنوني تكيه صرف بر داده هاي حسابداري مالي نمي تواند رهنمود كافي براي مديران، تصميم سازان و تصميم گيران باشد. به همين لحاظ حرفه حسابداري ابتدا نظام حسابداري صنعتي را كه از طريق آن تجزيه و تحليل عوامل بالابودن قيمت تمام شده محصولات و نحوه كاهش آن امكان پذير مي شد، معرفي كرد و بكارگرفت. در نظام هاي حسابداري صنعتي تكيه عمده بر كارآيي نيروي كار، ضايعات مواد و استفاده مطـلوب از ظرفيت توليدي است كه كمك قابل توجهي به مديريت براي كاهش قيمت تمام شده مي نمايد، ولي اين نظام نيز نمي تواند اطمينان كافي براي بقاي بنگاه ايجاد كند، از اين رو حسابداري صنعتي در جريان تكاملي خود به نظام هاي حسابداري مديريت ارتقا داده شده است كه در آن علاوه بر مسائل درون سازماني تاثيـر فضاي رقابـتي بيروني و الزامات محيطي بر بقا و موفقيت بنگاه مورد توجه قرار مي گيرد و علاوه بر كـارآيي بحث اثربخشي و نتيـجتاً بهره وري، هدف كاربردي اين نظام ها مي باشد.امكان دريافت اطلاعات مربوطه از ساير سيستم هاي ERP و محاسبه بهاي تمام شده استاندارد و واقعي و ارائـه گزارشات انحراف و صـدور اسنادحسابـداري بهاي تمام شده، مأموريت اين سيستم مي باشد.
ماموريت ديگر اين سيستم ثبت و تهيه اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه قيمت تمـام شده استـاندارد كليـه محصولات توليـد شده و يا پـروژه هاي در حال اجرا
مي باشد. همچنين با تعيـين قيمت تمام شده مـواد و سـربار متغير يك واحـد محصول/ پـروژه، مي توان ميزان بودجه مورد نيـاز برنامه را به تفكيك مواد و خـدمات كارمزدي مورد نياز، دستمـزد، سربار ثـابت و متغير، بر اساس سناريوي قيمت انتخابي، تهيه نمود

حسابداري بهاي تمام شده واقعي

برخي از امکانات سيستم:

 • جمع آوري و ثبت هزينه هاي واقعي واحدهاي سازماني پروژه ها يا قراردادها از سيستم دفترداري
 • تعريف عوامل هزينه و تعريف مباني تسهيم
 • محاسبه و جمع آوري مقادير مباني تسهيم براي واحدهاي سازماني خدماتي و امکان تغيير مقادير مباني تسهيم و محاسبه درصد تسهيم
 • جمع آوري مقادير محصولات و يا خدمات توليد شده ويا خدمات انجام شده در دوره محاسبه از سيستم انبار و يا فاکتور هاي خدمات
 • محاسبه هزينه هاي جذب نشده / اوقات تلف شده
 • انجام محاسبه تسهيم نهايي-به معني تسهيم هزينه هاي توليدي / عملياتي به محصولات ( خدمات و يا پروژه ها )
 • جمع آوري و ثبت ضايعات به تفکيک کالا از انبار ضايعات در دوره محاسبه 
 • امکان تهيه گزارش
  • ليست اشکالات مباني تسهيم هزينه هاي مشترک
  • ليست اشکالات واحدهاي خدماتي
  • نحوه تسهيم هزينه هاي واحدهاي خدماتي به يکديگر
  • خلاصه جذب هزينه واحدهاي عملياتي و بالا سري
  • بهاي تمام شده پروژه / محصول با کليه عوامل هزينه
  • بهاي تمام شده پس از تسهيم نهايي
  • گزارش ماتريسي و نموداري پس از تسهيم  ثانويه
  • گزارش ماتريسي و نموداري پس از تسهيم نهايي
  • ضرايب جدول تسهيم واحدهاي خدماتي براي حل معادله

حسابداري بهاي تمام شده استاندارد

برخي از امکانات سيستم:

 • انتخاب دوره محاسبه در تنظيم سيستم
 • ثبت سناريوي قيمت مواد مصرفي با امکان محاسبه و ثبت از سيستم حسابداري انبـار با سه روش ميانگين، آخـرين قيمت و بالاترين قيـمت
 • ثبت سناريوي هـزينه استاندارد دستـمزد به تفکيک مشاغل و مهارت ها
 • تعريف انواع هزينه هاي سـربار
 • تعريف هزينه هاي سربار هريک از واحدهاي توليـدي و تعيين درصد ثابت و متـغير
 • معرفي هزينه استاندارد جذبي بر حسب ساعت و هر نوع هزينه سربار به تفکيک هر واحد سازماني توليدي
 • تعريف هزينه هاي برون سپـاري به تفکيک فعالـيت هاي خدماتي
 • تعريف انواع سـناريوي اصلي و انتخاب سناريوهاي مـواد، دستمزد، سربار و بـرون سپاري
 • محاسبه بهـاي تمام شده استاندارد از سيستم استاندارد توليـد محصول و يا خدمات / پروژه و ثبت آن
 • تهيه گزارش بهاي تمام شده به تفکيک مواد، دستمزد، سربار، برون سپاري و امکان مشاهده ريز هريک از عوامل
 • محـاسبه سود و زيان به تفکيـک محصول / خدمات و يا پروژه (بهاي فـروش استانـدارد)

تحليل بهاي تمام شده

برخي از امکانات سيستم:

 • محاسبه سود و زيان به تفکيک محصول/ خدمات و يا پروژه در دوره (بهاي فروش واقعي)
 • محاسبه نقطه سر به سر توليد محصول/ خدمات/ پروژه
 • تهيه گزارش انحراف بهاي تمام شده استاندارد و واقفي به تفکيک مواد ( مقدار و نرخ )- دستمزد ( نرخ و کارايي )- سربار ( ثابت و متغيير- نرخ )
 • صدور سند حسابداري جهت واقعي کردن موجودي انبارها- بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و انحرافات